ตารางจองอบรม
***ท่านสามารถเลือกดูเฉพาะหลักสูตรที่สนใจได้โดย เลือกเขตพื้นที่ เลือกหมวดหลักสูตร เลือกหลักสูตร แล้วกดค้นหา


รหัสอบรม วันที่ หลักสูตร รุ่นที่ ราคาปกติ ราคาสมาชิก รายละเอียด จองหลักสูตร
6000007 23 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.
จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย สำหรับ พนักงานขับรถขนส่ง
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
3 2,800 2,660
ปิดรับสมัคร
4000008 23 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.
การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์เอื้องพร แว่นแก้ว
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
3 2,500 2,375
ปิดรับสมัคร
4000005 23 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.
การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
เขตพื้นที่ ระยอง
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2)
1 2,500 2,375
ปิดรับสมัคร
7000017 23 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย เกรียงไกร พันธุ์วงษ์
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
9 2,800 2,500
ปิดรับสมัคร
4000002 24-25 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
เขตพื้นที่ สมุทรสาคร
ผู้บรรยาย อาจารย์ปกาสิต อุณหสูติ
สถานที่ Grand Inter Hotel
5 2,000 1,800
ปิดรับสมัคร
4000004 24-25 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
เขตพื้นที่ สมุทรสาคร
ผู้บรรยาย อาจารย์เอื้องพร แว่นแก้ว
สถานที่ Grand Inter Hotel
5 2,000 1,800
ปิดรับสมัคร
2000034 24 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.
การระดมสมองโดยใช้หลักสูตร Mind Mapping
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
3 2,500 2,375
ปิดรับสมัคร
4000025 24 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.
มาตรฐานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสถานประกอบการ
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
1 3,500 3,325
ปิดรับสมัคร
4000025 24 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.
มาตรฐานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสถานประกอบการ
เขตพื้นที่ ระยอง
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2)
1 3,500 3,325
ปิดรับสมัคร
4000002 24-25 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์สนิท สุภนัตร
อาจารย์วฑัญญู ตั้งตระกูล
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
18 1,800 1,500
ปิดรับสมัคร
4000003 25-27 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.

14-16 ตุลาคม
2562
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
เขตพื้นที่ ระยอง
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2)
3 3,500 3,200
5000009 25 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.
การเจาะตลาด AEC ประเทศกัมพูชา แบบประสบการณ์จริง
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
3 5,500 5,225
7000002 25-26 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.
ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์สุพล คล่องณรงค์
อาจารย์สุชาติ สดศรี
อาจารย์ถาวร ทิมสุวรรณ
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
17 4,000 4,000
4000002 25-26 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.

17-18 ตุลาคม
2562
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
เขตพื้นที่ นครราชสีมา
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์)
6 1,800 1,500
4000002 26-27 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ผู้บรรยาย อาจารย์นพพร ยับยั้ง
สถานที่ โรงแรมธาริน
6 1,500 1,300
4000004 26-27 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ผู้บรรยาย อาจารย์วฑัญญู ตั้งตระกูล
สถานที่ โรงแรมธาริน
5 1,500 1,300
4000040 26 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.
วิทยากรภายในด้านความปลอดภัย
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
1 15,000 14,250
4000004 26-27 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์ปกาสิต อุณหสูต
ดร.ชุติเนตร บัวเผื่อน
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
9 1,800 1,500
5000004 27 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.
การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
2 3,500 3,325
4000001 30-1 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เขตพื้นที่ สมุทรสาคร
ผู้บรรยาย อาจารย์นพพร ยับยั้ง
สถานที่ Grand Inter Hotel
5 2,000 1,800
6000008 30 กันยายน
2562
09:00-
16:00 น.
จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย สำหรับ พนักงานขับรถผู้บริหาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
2 2,800 2,660
7000023 1-3 ตุลาคม
2562
09:00-
16:00 น.
ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นเหนือศรีษะ ปั่นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
1